Salvatore Mereu

Frame tratto dal film “Assandira” di Salvatore Mereu