harry_callahan-atlanta

PH07.049_01_b01, 2/1/08, 2:42 PM, 8C, 8374×11208 (108+515), 150%, Custom, 1/30 s, R116.5, G90.9, B99.4