Gerda_1a (1)

Frame tratto da “Gerda” della regista Natalya Kudryashova