Cinéma du réel 2021

Frame tratto da “Chi zi – If You See her, Say Hello” di Hee Young Pyun & Jiajun Oscar Zhang