Seeyousound

Frame tratto da Ryuichi Sakamoto: Coda di Stephen Schible