Reiko Imoto

© Reiko Imoto. Moon River, 2012. 25.5×25.5cm. Edition: 8